Privacybeleid

 

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste juridische mededeling van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn in de eerste plaats technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem die u gebruikt of wanneer u de pagina bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan. U hebt ook het recht om te vragen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving is vermeld als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analytics. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. dat wij u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacy beleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit verband kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is elke informatie waarmee u persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch in een standaard, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten leveren. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons als site-operator toestuurt. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer deze van “http://” in “https://” verandert en het slotpictogram in de adresbalk van uw browser wordt weergegeven. Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden gelezen worden.

Informatie, afschermen, wissen

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u te allen tijde het recht om gratis te worden geïnformeerd over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in onze wettelijke kennisgeving is vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.

Oppositie tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de website wettelijke kennisgeving eisen met betrekking tot het verzenden van promotionele en informatieve materialen niet uitdrukkelijk gevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan de site. U kunt uw browser zo configureren dat hij u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser zo worden geconfigureerd dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, onder f), van het BBPR. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De website provider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch aan ons doorgeeft in “server log files”. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL verwijzer
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP-adres anoniem (IP-adres verkort)

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) BBPR. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij om een geoptimaliseerde service te garanderen die vrij is van technische fouten. Daarom moeten server log bestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die op het formulier zijn ingevoerd, inclusief de contactgegevens die u hebt opgegeven, om uw vraag te beantwoorden en eventuele vervolgvragen. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming. Daarom zullen wij de gegevens die u invoert alleen verwerken op het contactformulier met uw toestemming per Art. 6 (1)(a) BBPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voordat wij uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds legaal verwerkt worden. Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft tot u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer geldt (bijv. na het voldoen aan uw verzoek). Alle dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende de verplichte bewaartermijnen, blijven door deze bepaling onverlet.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover het noodzakelijk is om juridische relaties met ons op te bouwen of aan te passen (masterdata). Dit gebeurt op basis van Art. 6 (1) b) GDPR, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om te voldoen aan een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen in de mate die nodig is om u in staat te stellen toegang te krijgen tot onze service of om u daarvoor te factureren. Verzamelde klantgegevens worden gewist na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. Analytica en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. De onderneming wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) f) BBPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website en de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google in de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres dat naar een server van Google in de VS wordt gestuurd, verkort en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plugin

U kunt het opslaan van deze cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat u niet van alle functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden doorgegeven door het downloaden en installeren van de browser-plugin, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaren tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren volledig de strenge eisen van de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

5. Plugins and tools

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt deze pagina gebruik van weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de gewenste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Zo wordt Google zich ervan bewust dat onze webpagina via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) BBPR. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps kaartenservice via een API. De onderneming wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het faciliteren van de locatie van door ons opgegeven plaatsen op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 87, lid 3, van het EG-Verdrag. 6 (1) f) BBPR. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.